sobota, 22 czerwca 2013

Mirror / Lustro

Hello again.
  I would like to show us one more thing, which I have finished half hour ago. It's a mirror that I bought at Ikea. It have been whited with white paint and dry brush. 

Witam ponownie.
  Jest jedna jeszcze rzecz, którą pół godz temu skończyłam. Jest to lustro kupione  kiedyś w Ikei. Które zostało wybielone za pomocą farby i suchego pędzla.

mirror decoupage

mirror decoupage

mirror decoupage

mirror decoupage


Tomorrow it will be more pictures of it at day light. Its cloudy today and quite dark already :P 
Jutro wstawię więcej zdjęć w świetle dziennym. Dzisiaj jest pochmurno i dosć  szarawo przez to. 


Thank you. Remmember to comment, observe and share or else ;] 
Dziękuję. Pamiętaj o zostawieniu komentarza, obserwowaniu i udostępnianiu, bo jak nie... to ja ci pokażę ;]

Kettle, mod podge and bedside lamp // Czajniczek, mod podge i lampka nocna.

Hello everyone :)   
  First, I would like to vaunt of my new kettle  that recently was able to get in one of poundlands . I think every  cfaft girl might like each it, because it looks like hand-painted. It is ceramic, so I have to be careful that it does not break. Belive me, breaking things is something what comes easy to me... :P  Its cute because it looks like a teapot. But this is an electric water kettle :) The capacity  osit is the 0.8 liter, but for me and my partner it's well enough. The problem will appear when the guests arrive.

Dzień dobry wszystkim :)
  Na początek chciałabym się pochwalić czajniczkiem jaki ostatnio udało mi  się dostać w jednym z funciaków. Myślę,że spodobałby się każdej crafciarze, bo wygląda jak ręcznie malowany. Jest on ceramiczny, więc muszę uważać by go nie potłuc. A mam talent to tego :P Wygląda jak prawdziwy imbryczek do herbaty tyle ze jest elektryczny! Tak jest elektryczny czajnik na wodę :) Minusem jest ze mieści tylko 0.8l wody, ale dla mnie i mojego partnera wystarczy. Problem będzie jak zjawią się goście.

czajnik imbryk


  Recently, also i have got 3in1 Mod Podge (glue, finish and transfer) and some glue for transfer to fabric. And after initial tests I have to admit, this is not what I expected. After moving graphics on the wood  or the fabric  remains visible shell and transfered gfaphics are thicker than the surface layer. Well, unfortunately, man learns from his mistakes. Now I know that to get a nice, smooth transfer, unfortunately, I have to invest in a laser printer and nitro disolvent ...

  Ostatnimi czasy dorobiłam się preparatu Mod Podge 3w1 (klej, finish i transfer) oraz preparatu do transferu na tkanin. I po wstępnych próbach muszę przyznać, że nie tego oczekiwałam. Po przeniesieniu grafiki na drewno lub materiał pozostaje widoczna otoczka i grubsza niż powierzchnia warstwa. No niestety człowiek uczy się na błędach. Teraz już wiem, że, żeby uzyskać piękny, gładki transfer niestety muszę       zainwestować w drukarką laserową i nitro...

mod podgeThe weekend has begun and with it I finished my metamorphosis of my bedside lamp. I have suffered with it  a few good weeks. Putting on one layer of paint every few days. But that's just my fault. Lack of time. Well, but finally it's done and here it is:

   Zaczął się weekend a wraz z nim  prace wykończeniowe nad moja lampką nocką, która przeszła dość sporą metamorfozę. Męczyłam się z nią już kilka dobrych tygodni. Kładąc po jednej warstwie lakieru raz na kilka dni. Ale to akurat moja wina. Brak czasu. No ale w końcu jest a oto ona:

bedside lamp

The bedside lamp was purple. I have sunded little it's surface and covered it with cracker. 
Lampka była fioletowa. Przeszlifowałam trochę powierzchnię i pokryłam ją preparatem do spękań. 


bedside lamp

When the cracker has dried, I painted the subject in white. Cracks appeared beautiful. 
Gdy cracker wysechł, pomalowałam przedmiot na biało. Ukazały się piękne spękania. 

decopupage

Then I stuck roses from napkins. There were, of course ruffles. When dried i was varnishing and sanding all around few times untill it get smooth enought. 
Następnie przykleiłam motyw z serwetki. Nie obyło się oczywiście bez marszczeń. Gdy wyschło  lakierowałam i szlifowałam powierzchnię na przemian kilka razy, aż uzyskałam efekt zadowalającej gładkości

hand made

The lampshade have been painted with white acrylic paint (two coats). Unfortunately, paint poorly transmits light. So I will take a look around stores of other lampshade to match it. 

Klosz od lampki pomalowałam także na biało (2 warstwy). Niestety farba słabo przepuszcza światło. Więc z czasem rozejrzę się może za kupnym kloszem pasującym do reszty. 


handmade,craft diy

When the paint was dry I tried to stick the lace with Mod Podge. Unfortunately did not work out. But with white wood glue has already succeeded. Lace ribbon finishes both sides of the lamshade.

Gdy farba wyschła próbowałam przykleić koronkę za pomocą Mod Podge. Niestety nie wyszło. Ale ze zwykłym klejem do drewna się już udało. Koronkowa tasiemka wykańcza oba brzegi klosza. 

bedside lamp handmade

And It is how the bedside lamp  presents in all its glory. In time ... once i get the laser printer  it will bee some  transfer subtitles at the lamp shade. 

A tak się prezentuje lampka w całej okazałości. Z czasem... jak już się dorobię tej całej drukarki laserowej, na kloszu znajdą się  jakieś transferowe napisy. Dont forget to share or comment or whatever ;) 
Pamiętajcie o udostępnianiu, komentowaniu czy coś... ;)

środa, 12 czerwca 2013

Welcome. 
    To Northern Ireland have came a real summer, but only for a week :( But it's long enought for this country. Rain and cludydays came back. But it's no reason to complain because at least it is as warm as about 13-16 degrees C. I can admire the clouds. I really like them here. And there are so many shades ... No pants but rather about the weather here is not a weather forecast ;] 
  Witam.
  Do Irlandii Północnej zawitało prawdziwe lato, niestety tylko na tydzień. Ale to i tak długo. No i z powrotem mamy deszczową wyspę. Ale nie ma co narzekać, bo przynajmniej jest w miarę ciepło, bo około 13-16 stopni C. I można podziwiać chmury. Bardzo mi się one tutaj podobają. I występują w tak wielu odcieniach... No ale dość gatki o pogodzie, o to nie jest prognoza pogody ;]

 
  I will present today a wooden folder for storing documents that will be proudly stood on the desk of my partner. 
  Zaprezentuję dzisiaj drewniany skoroszyt do przechowywania dokumentów, który będzie dumnie stał na biurku mojego partnera.

skoroszyt folder decoupage


And some pictures of the landscape and rocks on one of the tours :)
Oraz kilka zdjęć krajobrazu i skał z jednej z wycieczek. :)


 Have a nice day! And sharing!
Miłego dnia! I udostępniajcie!

sobota, 1 czerwca 2013

Hello. 
   As the first glance I did (finally) a banner to the top of the blog. It took me three hours of, but it  is my own.  From the pictures of my own authorship, and by using a font with the permission of the author SketchBlock font Lukas Bischoff. By the way, you can look into it via a link on the side (Artilla). It deals not only fonts but also design graphics I recommend :)

   The second thing that I decided to practice, is writing this blog, however, in two languages. At the best of my skills and abilities. For any errors I apologize in advance ;] Us know how it is. Not everyone see the possibility of translation, and some just do not want to. The end '.com' in my page adres do obligate . So now I have to take over the world! A second issue is the part of my current friends are English. So as far as time and opportunity I will update old posts

   Thirdly - I have started a boutique on DaWanda portal. And when admins activate it you will be able to look to my offers where cordially invited. I hope that soon. 

   Fourth, I conclude this post photographs pads mugs, remade in a simple way, without much effort at my discretion. I waited a long time to find a meaningful use for the napkins. And finally found its destiny. As you can see, the method for iron works is great for small spaces. Worse, it came to me with a folder for documents that i will show soon.   

Hejo.
  Jak na pierwszy rzut oka widać zrobiłam (w końcu) baner na górę bloga. Zajęło mi to z 3 godz, ale jest, mój własny. Ze zdjęć własnego autorstwa i przy użyciu czcionki SketchBlock za pozwoleniem autora Lukas'a Bischoff'a. Swoją drogą możecie do niego zajrzeć poprzez link z boku (Artill). Zajmuje się on nie tylko czcionkami, ale także design'erskimi grafikami. Polecam :)

  Drugą rzeczą, którą zdecydowałam się praktykować, jest pisanie tego bloga jednak w dwóch językach. Na miarę moich umiejętności i możliwości. Za jakiekolwiek błędy z góry przepraszam ;] Wiadomo, nie każdy zauważa możliwość przetłumaczenia, a niektórym po prostu się nie chce. Końcówka .com zobowiązuje. Więc teraz muszę podbić świat! A druga sprawą jest ze część moich aktualnych znajomych jest anglojęzyczna. Więc w miarę czasu i możliwości będę aktualizować stare posty.

  Po trzecie - założyłam butik na portalu DaWanda. I po aktywowaniu go przez adminów, będzie można zajrzeć do moich ofert sprzedaży, gdzie zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że wkrótce.

   Po czwarte: zakończę ten post zdjęciami podkładek pod kubki, przerobionymi w prosty sposób, bez większego wysiłku wedle mojego uznania. Długo czekałam, by znaleźć sensowne zastosowanie dla tej serwetki. No i w końcu znalazła swoje przeznaczenie. Jak widać, metoda na żelazko świetni sprawdza się na małych powierzchniach. Gorzej mi to wyszło przy segregatorze na dokumenty, który pokażę niedługo.

decoupage handmade pads mugs

  In my country it is day when children celebrate to beeing child. So finally, I wish you all a cool child day,  if any children take a look in my blog. I think that a little child is inside  of all of us :) 

      Remember about subscribing, sharing a blog with your friends, comment on something you like  or not and taking part in the survey. Byeeeee.

    A na koniec życzę fajnego dnia dziecka, o ile jakieś tutaj zaglądają. Ja myslę, że odrobina dziecka siedzi gdzieś tam w każdym z nas :)

Przypominam o subskrybowaniu, dzieleniu się blogiem ze znajomymi, komentowaniu jeżeli coś się Tobie spodobało lub nie i braniu udziału w ankiecie. Paaa